edificios

Edificis

  • Inspecció d’edificis i comunitats (adaptació model CAT).
  • Assessorament a administradors de finques i presidents de CP respecte a contractació d’assegurances i cobertures.
  • Representar i defensar a la CP davant el perit de companyia durant tot el peritatge del sinistre.
  • Interpretació de condicionats de pòlissa.
  • Resolució de conflictes.
  • Desenvolupament de protocols d’actuació davant diferents contingències.
  • Formació. Posada en pràctica de protocols.
  • Consultes puntuals; assessoraments.

Més informació